GIOVANISSIMI B

Convocazione per il xxxxxxxxxxx, ore xxxxxxxxxxxx presso lo stadio “Gino Manni”

oppure alle ore xxxxxxxxxxxpresso lo Stadio “xxxxxxxxxxxx” per la gara  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (muniti di documento d’identità)

N.B. prossimo allenamento mercoledì xxxxxxxxxxxxx